සමනල නැටුම

See the source image

නැටුමක් පෙනේ මල් ගොමු අතරින් බේරී

සමනල ජෝඩුවට නැහැ වෙහෙසක් උන් මීරී

පියපත් සලන ලීලය වටයක් නාරී

එකෙක් නටයි අනෙකා වෙනුවෙන් පේවී

…………………………………………………………………..

සමනල නැටුම පානා පෙළහර අහසේ

අනෙකා වටා කැරකී රඟමින් වාසේ

මෙතෙක් කලක් පද බැඳි පෙම් කව රහසේ

හදේ ගැඹුරු තැන් දැන් අමතන්නට වෙහෙසේ

………………………………..

ඒ ලස්සන නැටුමට ඉවරයක් නැති

පෙම් කෙරුමට ඒ ලොව තහනමක් නැති

මාලිග තනන්නට හෙම නියමයක් නැති

මල් වතු තිබේ නැටුමට අඩුපාඩු නැති

……………………………….

හිතේ දුකක් කිසි දා ඇති වෙන්න එපා

සතුටේ ඉමක් කිසි දා හමුවෙන්න එපා

නටන උඹට වෙහෙසක් ඇති වෙන්න එපා

උඹලගෙ පෙමට මතු බාධා වෙන්න එපා

……………………………….

වසන්තය සදහට පිපෙන්නයි

සසර පුරා සමනල භව ලබන්නයි

ඒ හැම විටම ඇය හමු වී නටන්නයි

මගේ පැතුම උඹලට පැනි පිරෙන්නයි

…………………………………….

@ නිශාන්ත කමලදාස

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s