කෝවිඩ් අස්සේ ආ වැහි කෝඩය

මන්දාරම් වැහි බීරම අහස පුරා පැතිරිලා

පැත්ත පළාතක නොසිටම ඉර කොහේද සැඟවිලා

පාළුවක් ද තනිකමක් ද ගත පුරා ම දැවටිලා

කිම ද කළු ව මේ තරම් ම අප වෙත අද ලංවෙලා

තහංචි බැමි හතර වටේ අවවාදත් ඇහෙනවා

මාංචු නැති හිර ගෙයකින් අඳෝනාව නැගෙනවා

තොන්තු වී නගන සුසුම් හදවතට ම දැනෙනවා

නිව් නෝමල් වෙන්නට ඇති දවස් ගණන ගණිනවා

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s