කෝවිඩ් අස්සේ ආ අභාග්‍යයේ නැව හා මේඝ ගර්ජනා

May be an image of ocean and nature

පා තබන්නට නොහැක ‍දෙරණේ

කඳුළු සුසුමින් ලියාලා

පා තබන්නට නොහැක වෙරළේ

කළු ම කළු පාටින් ලියාලා

නයා ගෙනා – සවු බාගයේ දැක්ම

බලා ඉන්නට නොහැක කැළයේ

මහා ගස් අද පෙරලිලා

බලා ඉන්නට නොහැක හේනේ

බව බෝග අද කහ වෙලා

ආසියාවේ ආශ්චර්යය

අහස පමණක් ඉතිරි වී ඇත

ඒත්….ඒ හඩන්නට සූදානමින්

මුව අඟුළු ලා

දෑත් බැඳගෙන

සුසුම් හෙලමින්

කර කියා ගත හැකි දෙයක් නොමැතිව

බලා ඉන්නේ

ඊළගට

කුමක් වේ දැයි කියා

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s