අඩෝව්… අපි නාලන්දෙ

May be an image of 6 people

ජාතිය ආගම කුල මල මදි නේ

බෙදෙන්න තව තව දෑ මයි ඔ්නේ

ඉපදුණ ගමටත් ලේබල් වැදුනේ

(අපි නුවර යකෝ)

පා තැබු පාසල උඩින් ම ඇතිනේ

(අඩෝව්… අපි නාලන්දෙ)

…………………….

වමෙන් ගියත් දැනගන් අපි දකුණේ

ලොරියක පස්සෙයි ගහලා තිබුණේ

ආඩම්බර කම ඉතිරෙයි ලොරියේ

බෙදන්න තව ඉරකුයි මේ ඇඳුනේ

…………………………………

තොපේ එක වගේ නොව

අපේ එක ඉහළය

තෙපි බං මොක්කු ද

දැනගන් අප යක්කු ය

…………………………………..

ඉල්ලන්නෙ ගේම ය

ජාතකය පිරිසිදුව උතුරා පෙරෙන්නේ ය

ගලා යන ලේ සමග

මග දිගට ගලන්නෙ ය

ඒ, බෙදා වෙන් කළ දේශයක

යස ඉසුරුු ය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s