විමලරත්න කුමාරගම කිවිඳුන් හා සංවාදය

Image may contain: text that says 'සංහිඳ ළඟ භාරයට කිරි ඉතිරීම කෙම්මුර දවස් වල පානින් සැරසීම වන අතු කඩා ගස් දෙබලක දැවටී ම මම නොකෙරුවත් එය ගැරහීම සාගත වසංගත හා එන නියං වලින් සහනය පතා වන දෙවියන් ළඟට කෙලින් එන මේ පිරිස සැරසීමට නුවණ මලින් පෙළඹෙන අයට අනුකම්පා කරමි මුලින් විමලරත්න කුමාරගම කවියා'

 

නයි නටවලා මිනිසුන් රට රැවටීම
බොරුවෙන් හා මුලාවෙන් ජීවත් වීම
ධාතූන් වහන්සේ පෙන්වා නැලවීම
බුදු පුතෙකුට තරම් නැත ඒ හැසිරීම

නූගත් දනන් හා බැතිමත් සැදැහැතියන්
දපනය දමා නයි හීලෑ කරන ලෙසින්.
බොරුවෙන් මුලා කළ හැටි දැකලා දෙනෙතින්
නිහඩව සිටිනු බැහැ මට ඒ නොදුටු සෙයින්

 

ඔබටත් එක් විය හැකි  ය මේ සංවාදයට

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s