මං පොර ජාතකයේ පූරකගේ ආරම්භය

Speech & Drama Success • Performing Arts News • Arts & Culture • B

ජවය තෙදවත් ය
මදය නාඹර ය
මනස වියවුල් ය
මොළය හොල්මන් ය
නවකයින් රැගත් නැව එන්නේ
ඔන්න ඔය කියන වරායට ය.

 

උන් නම් පීචං ය
අපි අති උතුම් ය
ඒ වසරක වෙනස ය
මං පොර ජාතකයට
සභාව විවෘත ය

 

මං වෙනුවෙන් මට
කියන එක හරියටම හරි නැති නිසා
අපි වෙනුවෙන් අපට
කියාගෙන මේ එන්නෙ
නවක වද කෝළම ය

 

උන් ලද පීඩනය
අනුන් මත හෙලන්නට
රිසි සේ පෙලන්නට
නැතිවන තුරු නෙලන්නට
නවකයන්ගේම අවසරත් අරගෙන
ඌ සබයට එන්නේ ය
ලබන වසරේ උන්ටත් එයම ලැබිය හැකි බව කියාගෙන ම

 

ඒ කොහොම වුනත් මේ සියල්ල
අපි වෙනුවෙන් අපට ය
– නිශාන්ත කමලදාස

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s