පට කුඩ දෙක දෙක

 

main-qimg-a490f0fdbe242bc87b41dc469effde4a-c

ගස්ස ගස්සා නිතඹ

පද්ද පද්දා උකුළ

ලැසි ගමණින් යනෙන

කෝල බැලුමුත් හෙලන

මැණිකකි වෙසෙන උඩරට

 

කඳු හෙල් දුර්ඝ ද මඩින

මීදුම් වලා බැසගෙන

කොළඹට නිතර යන එන

පෙම්බරයා සොයා ලතවෙන

මැණිකේ උඹයි උඩරට

 

පට කුඩක් දෙකක් අතැතිව

උඩට පහතට දුවන

ගමනෙන් සදිසි නාලිය

කිසි දින නොගත් සෝලිය

නුඹයි උඩරට හැඩම දෝණිය

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s