මාල හතක් සමග බඳිමු

නීල දිගැස වත වටකුරු
ආල කොමල බස පියකරු
පාන නෙතග බැල්ම මිතුරු
හීන ගෙනෙයි ඔබ නිරතුරු

පාද සළඹ හඩ විසිතුරු
නාද නගන මුව මන කළු
වාද නොමැත ඔබ නෙත් කළු
සාද පතමු බැතියෙන් මුළු

සාර කෙතක් හෙට වපුරමි
නෑර දිනක් හේන රකිමි
බාර ගන්න මග සරසමි
මාර සෙනග වුව පරදමි

ලෝල ඔබේ හදම පතමි
ආල සෙනේ මුවග නගමි
කෝල නොවී දැන්ම කියමු
මාල හතක් සමග බඳිමු

Advertisements

One thought on “මාල හතක් සමග බඳිමු

  1. Pingback: මාල හතක් සමග බඳිමු | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s