කණ පිරෙන බණ හා මග හැරෙන නිවන් මග

සෙව්වෙමි අමා මහ නිවන
බණ ද ඇසුවෙමි බණ පොත් ද බැලුවෙමි
සංයුත්ත නිකාය ද පෙරලුවෙමි බැලුවෙමි
සති පට්ඨානය හොඳින් හුරු කළෙමි
අවබෝධ වී යැයි සිතුණ සැණෙකින්
මග හැරී ගිය බව දැනිණ මා පැතූ ඒ නිවන

එක බණක් අසා හැකි යැ
දිගටම අසන්න – කෙළවර ලැබේවි ය නිවන

ඒ ගුරු උවදෙස ද ගෙන
ගියෙමි කිරිබත්ගොඩට
අනුරපුරට හා පොළොන්නරුවට
ඒ අසපුවට අර අරාමයට
මේ පන්සලට අර භාවනා පන්තියට
ඒත් වැටහුණේ නැත නිවන
වැටහුණා යයි දැනුණ විගසම
මග හැරී ගියා එය

ගුවන් විදුලියෙ රූප පෙට්ටයෙ
පාරෙ ලයිට් කණුවෙ ගසා ඇති ස්පීකරයෙ
දිගට හරහට
කණ පිරෙන්න ද ඇසූ මුත්
ලැබුනේ නැතිය මා පැතූ ඒ නිවන

තවත් බණ අසා මිස හඟින්නට බැරි දෝ
බුදුන් දැක මිස ලබන්නට බැරි දෝ
සසර කෙළවර මිස විඳින්නට බැරි දෝ
දෙව් මිනිස් සැප තාම ලැබුණාද මදි දෝ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s